آکادمی سندباد

آکادمی گروه سند باد به عنوان بازوی اجرایی آموزشی و آگاهی رسانی  در تلاش است تا مجموعه اطلاعات و آموزشهای مورد نیاز را برای سطوح مختلف ذی نفع در شبکه حامی را فراهم آورد. بر این اساس مجموعه­ای از سمینارها، دوره ها و پوسترهای آموزشی طراحی شده است که در آینده نزدیک بر اساس تقویم آموزشی معین ارائه خواهد شد.